REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – www.jointrips.pl

Regulamin obowiązuje od 1.01.2021.

Użyte definicje

 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.jointrips.com, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić Usługi

dostępne w Sklepie.

Organizator – tureckie biuro podróży İKAROS TURIZM z siedzibą w Turcji, adres: Sara Saray

Mahallesi.Hoca Ahmet Yesevi Cad.Sebat Nr lokalu:1/A 07400 Alanya/ANTALYA y Mah. Haci Hamdioğlu Cd.

23/1 07 400 Alanya.

Sprzedawca – JoinTrips z siedzibą w Turcji, adres: Sara Saray Mahallesi.Hoca Ahmet Yesevi Cad.Sebat

Nr lokalu:1/A 07400 Alanya/ANTALYA y Mah. Haci Hamdioğlu Cd. 23.01.07.400 Alanya.

 

Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady:

korzystania ze Sklepu.

Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, a także prawa

osób, których dane dotyczą.

Konsument – ​​pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niepowiązanego

bezpośrednio na swoją działalność gospodarczą lub zawodową.

Klient – ​​pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

osobowość, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością lub

działalność zawodowa.

 

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument.

Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych.

Sprzedający jest administratorem Kupujących' dane osobiste.

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedającym przez:

wypełnienie i wysłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie Sklepu, w tym:

zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Internetowego i zaakceptowanie jego treści.

Umowa na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów

umowy zawierane na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym

wyłączne korzystanie z jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość, aż do zakończenia and

kontrakt.

 

Bilet – imienny bilet z nazwą imprezy turystycznej, uprawniający do skorzystania z opisanej imprezy

w nim.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane do zakupu Produkty i jest on

istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

pomiędzy Klientem a Organizatorem.

Newsletter – jedna z usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu

informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, z jego uprzednim

zgoda.

 

Postanowienia ogólne

 

Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w euro (EUR.

Bilety dostarczane są przez Internet lub w siedzibie Organizatora.

 

Metody Płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

– płatność online – płatność online PayU (zewnętrzny system płatności)

– płatność online – płatność online Garanti Bank

– za pobraniem – opcja płatności polegająca na zapłacie przez Kupującego przy odbiorze Produktu,

  1. w siedzibie Organizatora lub w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi Zawarcie umowy sprzedaży

W celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę Sklepu, np. www.jointrips.com, a następnie wybierz

Produkt zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

W celu złożenia Zamówienia Kupujący musi wykonać następujące czynności:

 

dodanie Produktu do koszyka,

wypełnić formularz zamówienia takimi danymi jak imię i nazwisko, adres lub nazwa Kupującego,

podanie adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego używanego podczas pobytu w Turcji

wybór metody płatności,

akceptacja regulaminu Sklepu oraz Warunków uczestnictwa w wycieczkach

potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „zamawiam z”

obowiązek zapłaty“ lub o równoważnej treści. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do zamieszczenia

Zamówienie, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem Kupującego

zawrze umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia.

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Kupującego płatności za Zamówienie.

 

Procedura reklamacyjna

Jeżeli nie jesteś zadowolony z należytego wykonania umowy przez Organizatora, masz prawo do:

złożyć reklamację w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora

usługi zawarte w umowie zakupionej w Biurze Podróży İKAROS TURIZM. Reklamacje

należy złożyć w formie pisemnej na adres organizatora wycieczki pod rygorem nieważności. Reklamacja

jest uznawane przez Organizatora na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa w wycieczkach.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez

ponoszenia kosztów.

Wyjątki od odstąpienia od umowy wskazane są w dalszej części Regulaminu tj

wyjątki od odstąpienia od umowy. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14

dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. Aby dotrzymać terminu

odstąpieniu od umowy, wystarczy wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu przed jego wygaśnięciem w

formularz e-mail na adres info@jointrips.com. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres

Adres e-mail sprzedającego. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę lub skorzystać

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Konsument może również sporządzić pismo o

samodzielne odstąpienie od umowy, przy czym za konieczne uważa się co najmniej:

dane identyfikacyjne i adresowe, nazwa lub symbol zwracanego Towaru, data odbioru Towaru przez

Konsumenta, numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez

Sprzedawca. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o

odstąpienie od umowy.

W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną, termin:

wysłaniem korespondencji jest termin wysłania korespondencji w celu dotrzymania 14-dniowego

okres karencji. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

 

 

Wyjątki do odstąpienia od umowy

 

Przy zamawianiu Produktu Konsument, który odbierze Bilet przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy

termin traci prawo do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja

2014 r. w sprawie praw konsumentów. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są utrwalone

na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że ​​po spełnieniu przez przedsiębiorcę

usługi, utraciłby prawo do odstąpienia od umowy; w którym zależy cena lub wynagrodzenie

o wahaniach na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli i które mogą wystąpić

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przedsiębiorcy o utracie

prawo do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

Zwrot

Sprzedawca zwróci wpłacone przez Konsumenta środki w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta

o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że:

Konsument wyraża zgodę na inny sposób zwrotu pieniędzy. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi udzielonej przez Sprzedawcę w ciągu 2 lat

od dnia wydania Produktu w związku z ujawnionym stanem fizycznym (niezgodność z

umowy) lub wady prawnej. Konsument może zgłosić Sprzedawcy żądanie z tytułu rękojmi w terminie:

rok od daty zauważenia wady. Wszelkie reklamacje ze strony Kupujących należy kierować na piśmie lub na adres

Adres e-mail sprzedającego.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na e-

adres pocztowy lub adres do korespondencji podany przez Konsumenta. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

Imię i nazwisko Konsumenta, adres, kod pocztowy, nazwa zakupionego Produktu, uzasadnienie

reklamację, datę ujawnienia się wady Produktu, potwierdzenie zakupu od

Sprzedawca (opcjonalnie, w zależności od okoliczności, Konsument może przedstawić jeden z następujących: dowód

zakup, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail potwierdzający zamówienie przez Sprzedającego itp.) Sprzedający

rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na adres

wskazane przez konsumenta (w tym adres e-mail).

 

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych podanych podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Zasady danych

przetwarzanie i prawa Kupujących w związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) są

zawarte w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://jointrips.pl/

Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych ze składaniem i realizacją Zamówień w:

Sklepu, zapisanie się przez Kupującego do newslettera, kontaktowanie się Kupującego ze Sprzedawcą poprzez kontakt

formularza, a także telefonicznie lub mailowo na adresy bezpośrednie Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, a także prawa

osób, których dane dotyczą, są opisane w Polityce Prywatności.

 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług

 

Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług Kupujący musi posiadać: urządzenia z dostępem do Internetu;

(komputer, tablet, telefon); odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies – Internet

Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecana minimalna wersja Mozilla Firefox Firefox

24.0, Opera w wersji 10 lub nowszej, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji

minimum 8.0 lub nowszy), który zapewnia obsługę plików cookie i Javascript.

Dopuszczalne jest korzystanie z innych wersji przeglądarek internetowych, o ile zapewniają one pełną kompatybilność z

wersje wymienione powyżej. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto e-mail umożliwiające Kupującemu odbieranie

wiadomości e-mail.

W celu bezpiecznego korzystania ze Sklepu oraz jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie używane przez

Kupujący powinien posiadać w szczególności: aktualny system antywirusowy, skuteczną zaporę sieciową, zainstalowany system operacyjny

aktualizacje systemu i przeglądarki internetowej związane z bezpieczeństwem, aktywowana funkcja akceptacji plików cookies oraz Java

Skrypt w przeglądarce internetowej, oprogramowanie odczytujące pliki w formacie .PDF Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za

Niespełnienie przez Kupującego powyższych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z ICT system, którego używa. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy Kupujący nieprawidłowo skonfigurował konto e-mail lub nie zostało w ogóle skonfigurowane, a zatem e-maile od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do

Kupujący nie dociera do Kupującego.

 

Biuletyn Informacyjny

 

W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący, który niezależnie od siebie może zapisać się do Sprzedawcy

Biuletyn Informacyjny.

Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na adres e-mail

dostarczone przez Kupującego, za jego uprzednią zgodą. W celu skutecznego zapisania się do Newslettera, Kupujący jest:

zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który ma być wysłana informacja oraz do potwierdzenia

Subskrypcja.

Subskrypcja jest potwierdzona po zapisaniu. Polega na potwierdzeniu subskrypcji przez Kupującego poprzez zalogowanie

na podany adres e-mail i klikając w link aktywacyjny w wiadomości potwierdzającej.

Kupujący może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, korzystając z opcji wypisania się (rezygnacja z subskrypcji), która jest

dostępne w każdej wiadomości marketingowej wysłanej przez Sprzedawcę do zamówienia Kupującego. Kupujący może również zwrócić się do:

Sprzedający bezpośrednio do cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z

przetwarzanie przed wycofaniem zgody.

 

Prawa autorskie

 

wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw,

znaki towarowe Sklepu, w tym elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są prawnie chronione i

przysługują Sprzedającemu lub osobom trzecim, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy. To jest

zabronione jest kopiowanie lub inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

Zakup Produktu przez Internet nie przenosi autorskich praw majątkowych ani osobistych praw autorskich do tych Produktów na

kupujący. Kupujący może z niego korzystać wyłącznie na własne potrzeby. W przypadku naruszenia praw własności

prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym ich elementów graficznych, oprogramowania oraz

prawa baz danych, odpowiedzialność ponosi osoba, która dopuściła się naruszenia (w tym Klient),

przewidziane w prawie autorskim lub prawach własności intelektualnej.

Każdy ujawniony przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, dla których

Sprzedający jest jedynym administratorem i upoważniony, upoważni Sprzedającego do nałożenia kary umownej w

kwota 600 zł na indywidualnego naruszyciela. Platforma ODR ODR (Online Dispute Resolution –

Platforma ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowego rozwiązania sporu.

Platforma ODR jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Za pośrednictwem platformy ODR,

konsument zamieszkały na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć reklamację dotyczącą towaru lub

usługi zakupione przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie.

Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie odpowiedniego podmiotu, który się zajmie

z rozstrzyganiem sporu. Wszystkie instytucje wymienione na platformie zostały zweryfikowane, aby upewnić się, że:

są zgodne z odpowiednimi przepisami i są zarejestrowane przez władze państwowe.

 

 

Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy

Obowiązuje prawo tureckie, w szczególności Kodeks Cywilny. Sąd właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z:

umową sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca

świadczenia dla Konsumenta. Miejscem wykonania jest w szczególności wyznaczone miejsce, do którego

Sprzedawca zobowiązany jest, zgodnie z umową, wysłać Produkt lub Towar do Kupującego. Konsument

ma również prawo przekazać spór do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

spory zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz

2016.1823 z 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa do sądu powszechnego.

Kupujący w każdej chwili mogą uzyskać bezpłatny dostęp do Regulaminu Sklepu Internetowego na stronie Sklepu i wydrukować go

na zewnątrz. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Nowy lub zmieniony Regulamin

wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie Sprzedawcy.